home
contact
videos

(Aerial Charis)


ATIKRANTA HYAPAKRANTRA
PARSVAKRANTA TATHAIVA CHA
URDHVAJANUSCHA SUCHI CHA
TATHA NUPURAPADIKA
DOLAPADA TATHAKSHIPTA
VYAVIDDHAUDVRUTTA SANGNITE
VIDHUTBHRANTA HYALATA CHA
BHUGANGATRASITA TATHA
MRUGAPLUTA CHA DANDA CHA
BHRAMARI CHETI SHODASA
AKASIKYAH SMRUTA HYATA
LAKSHANM CHA NIBODHATA

There are 16 Akasiki Charis and they are :

1. Atikranta

2. Apakranta

3. Parsvakranta

4. Ordhvajanu

5. Suchi

6. Nupurapadika

7. Dolapada

8. Aksipta

9. Aviddha

10. Udvrutta

11.Vidhutbhranta

12. Alata

13. Bhujangatrasita

14. Mrugapluta

15. Danda

16. Bhramari